کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی به ترتیب حروف الفبا:

دکتر فرشاد امجد
دکتر رها جبیب زاده
حسن ساکت
دکتر مریم رومیانی
سیده مریم علوی
هدیه عنایت زاده
دکتر مجید لطفی
دکتر الناز نجفی